fbpx
OBS: Vi har få ledige pladser på enkelte årgange og ventelister til Børnehuset

Undervisningspligt og fravær

Uddrag af ’Skolens retningslinjer vedr. undervisningspligtens opfyldelse’ 
Elever, der er tilmeldt Forlev Friskole, har pligt til at modtage undervisning. Det er forældrenes ansvar at sende eleverne i skole hver dag. Der føres dagligt fraværsprotokol i alle klasser.

Elever kan fritages for undervisning af deres forældre i forbindelse med:
 - sygdom
 - lægebesøg eller lignende

I disse tilfælde meddeles årsagen til fravær efterfølgende til klasselæreren, eller i forbindelse med:
- familiebegivenheder
- ferierejser

I disse tilfælde meddeles årsagen til fravær forud til skolen:
Hvis det drejer sig om 1 dags fravær: 
- til klasselæreren.
Hvis det drejer sig om flere dages fravær: 
- til skolens leder. 

Alle øvrige tilfælde af fravær fra undervisningen betragtes som ulovligt fravær. Klasselæreren underretter hjemmet skriftligt eller mundtligt, såfremt elever har ulovligt fravær og søger så vidt muligt at få klarlagt årsagen til fraværet. Undervisningspligten indskærpes over for hjemmet. Hvis tilfælde af ulovligt fravær er forekommet mere end 2 gange i løbet af et skoleår, inddrages skolens leder, som herefter telefonisk underretter hjemmet om det ulovlige fravær og indskærper undervisningspligten. Hvis det efterfølgende vurderes, at årsagerne til det ulovlige fravær giver anledning til bekymring, indkalder skolens leder klasselæreren og evt. klassens øvrige lærere til et møde, hvor det klarlægges, hvad skolen evt. kan gøre for at komme fraværet til livs. 

Det kan i den forbindelse komme på tale at:
- indkalde familien til møde på skolen med klassens lærer
- inddrage nøglepersoner omkring skolen (sundhedsplejerske, PPR, UU-vejleder eller andre)
- underrette de sociale myndigheder 

Efter hvert halvår (100 skoledage) skal klasselæreren opgøre elevernes fravær – uanset årsager og, hvis det for nogen elev overstiger 20 %, kontakte skolens leder. På baggrund af fraværsårsager og evt. tidligere henvendelser til hjemmet, afgøres det, om klasselæreren og/eller skolens leder skal kontakte hjemmet telefonisk for at udtrykke bekymring for undervisningspligtens opfyldelse, så problemet kan afhjælpes.