fbpx

Årsplan
Fagmål og fagplan

Vores undervisning står mål med folkeskolens, vi følger de vejledende timetal og kompetencemålene. 

Så på disse sider finder du viden om, vores årsplaner og hvilke fag der er særlige for os.

Læs mere

Undervisnings
Milø, vurdering og evaluering

Her kan du læse om vores undervisningsmiljø, vores vurderinger og evalueringer, der gennemføres efter reglerne om elevinddragelse.

Læs mere

Karakter og overgangsfrekvens

Her finder du information om karakter gennemsnittet for afgangseleverne i 9. klasse. 

Du finder også information om, hvor mange af vores afgangselever, der starter ungdomsuddannelse efter endt skolegang hos os. 

Læs mere

Undervisningspligt og fravær

Her kan du læse om undervisingspligt og hvordan fravær håndteres i overensstemmelse med lovgivningen indenfor området.

Læs mere

Særlige fag hos os

Hos os får dit barn flere undervisningstimer end det vejledende timetal i fag som madkundskab og håndværk og design.
Samtidig har vi valgt at følge vores grundtvigske rødder ind i den moderne hverdag og endvidere indarbejde trivsel som en del af skemaet for alle klassetrin.

Fortælling 0.-6.klasse

     Formålet med og indholdet i faget Fortælling er bl.a. at styrke den Grundtvig-kolske tænkning om, at en relation skabes i fortællingen. Det hjælper vores børn til at se sig selv som mennesker ind i en større fortælling og sammenhæng. 

Derudover arbejder vi tidligt med etisk tænkning og forståelse, religionslære, fortalte historier - også elevernes egne. 

Vi har også haft bedsteforældre på besøg, der har fortalt deres livhistorie og oplevelser. Det giver eleverne en særlig forståelse.

Livsfilosofi 8.-9.klasse

Livsfilosofi bygger videre på principperne fra Fortælling. 

Eleverne vil udvide deres forståelse for etiske dilemmaer og hvordan man kan navigere i dem.
Samtidig arbejder de dybere ned i religionslære.

Den helt store ændring fra Fortælling vil være, at eleverne vil skulle bruge tid på moral- og dannelseslære. 

Trivsel på skemaet

Alle klassetrin har Trivsel på skemaet ét modul om ugen.

Det varierer, hvordan modulerne bruges i de enkelte klasser og fra gang til gang, da det er den enkelte klasses behov, der er med til at forme modulet.

Ofte er der tale om aktiviteter, der understøtter sammenhold og fællesskabsfølelsen i klassen.

Det er en struktureret måde at sikre tid til at have fokus på trivsel i en fast, tryg ramme med en kendt voksen. 

Årsplaner

Du kan finde årsplanerne for de enkelte fag og klassetrin hér.

Fagmål

Folkeskolens fagmål er også vores fagmål. Derfor står den undervisning, dit barn får, fuldt mål med standarderne fra undervisningsministeriet. 
Du kan læse om målene for de enkelte fag hér.

Timetal

Du kan finde de vejledende timetal hér og sammenligne dem med vores hér. 

Hos os er leg og bevægelse en del af læringen

Undervisningsmiljø

Vores miljø er ikke som alle andres. Vi har både faglokaler, et stort lyst PLC og ude-undervisningsrum.

Undervisningsmiljøvurdering 
Klik her

Pædagogisk læringscenter

Et sted, hvor eleverne altid har let adgang til fagbøger og skønlitteratur som et godt supplement til vores brug af digitale materialer.

Metoder i undervisningen

Underviserne bruger evidensbaserede metoder og inddrager både ude- og indemiljøer i den daglige undervisning

Evaluering og vurdering

Vi gennemfører årligt undervisingsmiljø-vurdering og -evaluering.

Karakter og overgang til ungdomsuddannelse

På Forlev Friskole er fagligheden vægtet højt. 

Det afspejler sig i bl.a. karaktergennemsnittet for vores afgangselever. Et karaktergennemsnit, der ligger over gennemsnittet både på landsplan og i Slagelse Kommune.

Samtidig er tæt på alle vores afgangselever startet på en ungdomsuddannelse indenfor det første år efter 9. klasses afgangseksamen.

læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

Undervisningspligt

Alle børn, der opholder sig i Danmark, er omfattet af undervisningspligten jf. folkeskoleloven §34.
Børn i Danmark har dog ikke skolepligt, men når børnene er i skole hos os, er vi forpligtet på at levere undervisning, der står mål med folkeskolens. 

Regler om fravær

1

Lovligt fravær

- Fravær pga. sygdom, funktionsnedsættelser e.lign.
- Fravær med ledelsens tilladelse (ekstraordinært fri)
- Fravær grundet læge-, tandlægebesøg o.lign.

2

Ulovligt fravær

Fravær, der ikke falder ind under én af ovenstående under pkt. 1

3

Registrering

Lærerne registrerer hver dag eleveres fremmøde og det tastes ind i skolens system jf. gældende lovgivning på området. 

Hvorfor?

Det er vigtigt for børnenes sociale og faglige udvikling, at de kommer i skole hver dag. Der kan dog være gode grunde til, at børnene i perioder er fraværende. 
Du kan læse meget mere om baggrunden for reglerne på Undervisningsministeriets hjemmeside og i Bekendtgørelsen om elevernes fravær i undervisningen.