fbpx

OMSORGSPLAN

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når ”det, der ikke må ske, sker”. Planen skal deles ud til samtlige medarbejdere. Den skal revideres én gang årligt på et lærermøde. Planen skal desuden gennemgås på forældremøder i det nye skoleår. Det er vigtigt at forældre orienterer skolen, når der sker noget alvorligt for børnene.
 

Husk, at det altid er muligt at kontakte Kræftens Bekæmpelse (tlf. 35 25 75 00), hvis man har brug for yderligere råd og vejledning. 
OmSorgsplanen er opdelt i to. 
En handleplan i den konkrete situation samt en ”sorgkuffert”. Materialet omfatter følgende: 
Handleplan:
1.    Når en elev mister en af sine nærmeste (i nærmeste familie eller en person, eleven har været nært knyttet til)
2.    Når skolen mister en elev
3.    Når skolen mister en medarbejder
4.    Når en medarbejder mister en af sine nærmeste (ægtefælle, børn og forældre)
5.    Ulykker
6.    Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer  


Handleplan 
Når en elev mister en af sine nærmeste (i nærmeste familie eller en person, eleven har været nært knyttet til)
Når ovenstående erfares orienteres klasselæreren eller skolelederen, som orienterer det øvrige personale. Klasselæreren eller skolelederen kontakter hjemmet for at aftale følgende:
·         Hvem skal orienteres? Hvordan skal kammeraterne orienteres?
·         Om det skal koordineres hvis der er søskende
·         Om der er oplysninger der ikke må gives videre
·         Eventuelt besøg i hjemmet
·         Eventuelt mindehøjtidelighed i forbindelse med morgensang
·         Deltagelse i begravelse – lærer/klasse
·         Besøg på gravsted
·         Både skolen og klassen sender en buket til enten hjemmet eller begravelsen 


Sker dødsfaldet i ferien gennemføres det der er passende af proceduren evt. efter skolestart. Klasselæreren sørger for opfølgning, evt. i form af emnearbejde.


 Når skolen mister en elev
Når ovenstående erfares orienteres klasselæreren eller skolelederen samt øvrige personale. Klasselæreren eller skolelederen kontakter hjemmet for at aftale følgende:
·         Hvem skal orienteres? / Hvordan skal kammeraterne orienteres?
·         Hvordan det skal koordineres, hvis der er søskende
·         Eventuelt besøg i hjemmet
·         Alle skolens lærere deltager i begravelsen – evt. også elevens klasse
·         Eventuelt besøge gravsted
·         Klassen kan evt. tegne/skrive til afdøde og dette kan lægges i kisten


 Efterfølgende sendes en buket til hjemmet og klasselæreren samt evt. en anden lærer besøger hjemmet. Klasselæreren forelægger aftalen for de nødvendige personer. Skoleledelsen orienterer hele personalet og sætter tidspunkt for:
·         Klasserne orienteres af deres klasselærer (I den berørte klasse markeres den tomme plads med blomster/lys)
·         Fælles mindehøjtidelighed i forbindelse med morgensang
·         Flaget sættes på halv på selve dagen og på begravelsesdagen
·         Der synges en sang/salme og holdes et minuts stilhed Skolen sender en krans og klassen en opmærksomhed ved begravelsen. Hvis klasselærer og efterladte forældre er blevet enige om at klassen må deltage i begravelsen tilskyndes forældrene i klassen til at deltage. På begravelsesdagen lukkes skolen umiddelbart før begravelsen og der sendes besked til hjemmene om at deltagelse i begravelsen foregår på eget initiativ og uden læreropsyn. Sker dødsfaldet i ferien gennemføres det der er passende af proceduren evt. efter skolestart. Klasselæreren kan evt. efterfølgende have et emnearbejde om sorg/tab/krise/livsmod. 


Når skolen mister en medarbejder
Skolens ledelse tager kontakt til familien.
·         De efterladte skal have mulighed for at komme frem med, hvad de har af ønsker af til skolen i denne situation.
·         Familien orienteres om, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet.
·         Der sendes en varm hilsen fra skolen. Elever og lærere aftaler evt. anden form for opmærksomhed
·         Hvis afdøde havde klasselærerfunktion er det nærmeste ressourceperson der tager hånd om klassen og aftaler det videre forløb
·         Ledelsen orienterer forældrekredsen skriftligt hurtigst muligt
·         Skolens ledelse samler skolens medarbejdere til en kort orientering og sætter tidspunkt for:
   -Klasserne orienteres af deres klasselærer   
-Fælles mindehøjtidelighed i forbindelse med morgensang  
-Flaget sættes på halv på selve dagen og på begravelsesdagen
-Der synges en sang/salme og holdes et minuts stilhed    
-Skolen er repræsenteret ved begravelsen og sender en krans til begravelsen    
-Evt. lukning af skolen overvejes    
-Sker dødsfaldet i ferien kontaktes samtlige ansatte pr. telefon eller brev 
Sker dødsfaldet i ferien gennemføres det der er muligt af proceduren evt. efter skolestart. 


Når en medarbejder mister en af sine nærmeste (ægtefælle, børn og forældre)
Når ovenstående erfares orienterer skolens ledelse samtlige ansatte og ved morgensamling orienteres eleverne.Hvis ansatte har klasselærerfunktion, er det nærmeste ressourceperson, der tager hånd om klassen og aftaler evt. videre forløb.Skolen sender en buket med kort til medarbejderen.Skolen bør være opmærksom på om medarbejderen er alene efter at have modtaget nyheden om dødsfaldet og i så fald evt. sørge for, at en kollega er hos medarbejderen, til dennes pårørende når frem. 


Ulykker
Der bør være to voksne med når man forlader skolens område længere væk end Vemmelev by med en større gruppe elever. Husk at have mobiltelefon med sammen med skolens og elevernes telefonnumre. 


1.    Hvis ulykken er ude – forholdsregler på ulykkesstedet
·         Stop ulykken
·         Yd førstehjælp
·         Tilkald førstehjælp
·         Hold elevgruppen samlet
·         Kontakt skoleledelsen som igen kontakter involverede parter (forældre og søskende) og sørger for modtagelse af elevgruppen når denne kommer tilbage til skolen
·         Den ene lærer bliver på ulykkesstedet den anden følges med eleverne tilbage til skolen Bemærk at det kun er skoleledelsen, der udtaler sig til pressen! 


2.    På skolen – opfølgning for elever
·         Der gives krisehjælp i form at en samlet snak, hvor man bliver enige om hændelsesforløbet.
·         Eleverne afhentes evt. af forældrene. Ingen elever bør komme hjem til et tomt hus.
·         Hvis det skønnes gives klassens elever brev med hjem som forklarer hændelsesforløbet
·         Eventuelt kan forældre til klassens elever gives besked om ulykken og at de skal komme på skolen. Det er under alle omstændigheder vigtigt at skolen sørger for at alle elever kommer hjem/bliver hentet (noter hvem der henter, og hvor de kommer hen) 


3.    På skolen – opfølgning for lærere
·         Skolens ansatte samles for at blive orienteret 
·         Det aftales, hvordan resten af skolen informeres, og hvem der gør hvad
·         Ved større ulykker i skolen eller dødsulykker skal der sendes brev til samtlige af skolens hjem som forklarer hændelsesforløbet.
·         Skoleledelsen afgør om skoledagen skal fortsætte
·         Skolen sørger for at den døde elevs forældre får besøg 


4.    Involverede lærere
·         Der gives krisehjælp
·         Skolepsykolog
·         Lærerforeningens psykologiske rådgivning Se desuden punktet ”Når skole mister en elev”. 


Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer
Når ovenstående erfares orienteres klasselæreren. Klasselæreren orienterer alle omkring klassen, SFO og kontoret.Klasselæreren prøver bl.a. at afklare:
·         Hvem der skal orienteres / hvordan skal kammeraterne evt. orienteres
·         Specifikke aftaler med skolen (f.eks. om skriftlige meddelelser skal gives i flere eksemplarer)
·         Om der er oplysninger, der ikke må gives videre
·         Om der skal koordineres, hvis der er søskende
·         Barnets bopæl og telefonnummer I særlige situationer desuden:
·         Forældremyndighedsindehaver(e)
·         Samkvemsaftaler
Aftalen forelægges de nødvendige personer. Klasselæreren sørger for opfølgning med samtaler i klassen og evt. i hjemmet senere i forløbet.