fbpx

Elevrådet - et aktiv

Elevrådet er en vigtig stemme for eleverne ind i både ledelses- og bestyrelsesrummet. 

Ud over at være lovgivningsmæssigt bestemt, at elever har ret til at danne et elevråd, så er det hos os på Forlev Friskole og Børnehus også et stort aktiv. Her dannes der relationer mellem elever og årgange, ligesom de er aktivt inddraget til bestyrelsesmøder. På den måde er elevene med til at forme og danne deres egen hverdag hos os.

§ 46

Folkeskoleloven

"Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolens leder har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed."

Medindflydelse

Elevrådet har indflydelse på hverdagen på skolen, SFO og inddirekte også Børnehuset. De har indflydelse på det, der har betydning for deres trivsel, læring og udvikling. 

Når elevrådet har afholdt elevrådsmøde, deltager elevrådets formand og næstformand ved først-kommende bestyrelsesmøde. Her fortæller de bestyrelsen om, hvad elevrådet i øjeblikket har fokus på, hvis de har ønsker eller indstillinger til drøftelse til bestyrelsen. Samtidig informerer bestyrelsen elevrådet om relevante arbejdsområder, som de fokuserer på og som har betydning for børn og elever hos os. De får mulighed for at dele relevant information med resten af skolen til morgensang.

Formål

Elevrådet har til formål til formål, gennem samarbejde med skolens leder, det undervisende personale og øvrige personalegrupper, at varetage elevernes fælles interesser på skolen. Fordi vi også har Børnehus, bliver elevrådet også et perspektiv ind i børnelivet hos os, omend de ikke direkte repræsenterer børnene dér. Elevrådets repræsentanter sørger således for, at elevernes stemme bliver hørt.

At være en del af elevrådet hos os hjælper vores elever til en forståelse for vores demokratiske samfund, dannelse og medinddragelse i elevernes egen hverdag.

Møder

Elevrådet mødes én gang om måneden, og medlemmerne indkaldes af formanden med hjælp fra den ansvarlige lærer. Elevrådet understøttes og hjælpes nemlig af en elevrådsansvarlig lærer. 

Denne lærer støtter og hjælper eleverne i elevrådet, så både mødeformen og indholdet bliver relevant for dem og at de forbereder de relevante opgaver. Læreren hjælper også formanden og næstformanden med at blive klædt godt på inden deltagelse på bestyrelsemøder.  

Sammensætning og medlemmer

Hvert år er der valg til elevrådet fra og med 3.klasse til og med 9. klasse. Hver årgang har 2 klasserepræsentanter i elevrådet og vælger også to suppleanter. 

Elevrådet udpeger selv sin formand. I mange tilfælde vil der også blive udpeget en næstformand. Både formanden og næstformanden vælges for et år ad gangen, og er også repræsenter til bestyrelsesmøderne.