fbpx

Bestyrelse for frie skoler

Bestyrelsen for Forlev Friskole og Børnehus er den øverste ledelse og har ansvaret for skolens drift overfor Børne- og Undervisningsministeriet. Den samarbejder tæt sammen med den daglige ledelse om hele tiden at sikre, at Forlev Friskole og Børnehus også i fremtiden danner den optimale ramme for vores børns børnehave- og skoletid. 
I det samarbejde skal der være fokus på både økonomisk stabilitet, at undervisnings og pædagogik står mål med folkeskolens og udvikling på alle parametre.
Hvert år i april afholdes generalforsamlingen, hvor et år afsluttes sammen og et nyt startes op.

Formål og vedtægter

Læs mere

Udvikling og projekter

Læs mere

Bestyrelsesmøder

Læs mere

Medlemmer og suppelanter

Læs mere

Generalforsamling

Læs mere

Arbejdsdage

Læs mere

Bestyrelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning

Læs mere

Formål og vedtægter

Bestyrelsen har til formål at varetage den overordnede ledelse af Forlev Friskole og Børnehus i overensstemmelse med gældende lovgivning for skoler, friegrundskoler og dagtilbud, samt Forlev Friskole og Børnehus’ vedtægter.  

Bestyrelsens medlemmer har således et stort og fortroligt ansvar overfor vores børn, elever, forældre og ansatte. Den har ansvaret for, at undervisningen står mål med folkeskolen og for at skolen ruster eleverne til at leve i et samfund, som det danske med frihed og folkestyre. Som en del af bestyrelsen har man altså ansvar for, at stedet styrker og opbygger børnenes og elevernes demokratiske dannelse. 

Via bestyrelsesmøder og samarbejde med den daglige ledelse forestår bestyrelsen gennemførslen af de overordnede beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen og tager i øvrigt initiativer og beslutninger, der står mål med og er på linje med Forlev Friskole og Børnehus' vedtægter, visioner og værdier.  

I den sammenhæng har bestyrelsen hos os et tæt, godt og tillidsfuldt samarbejde med den daglige ledelse, der skal udmønte det hele i hverdagen. 
Bestyrelsen består af 7medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen (2-2-3). Du kan læse mere mere i vores vedtægter hér.

Vi tør følge med tiden - ikke med strømmen

Opgaver og arrangementer

Hvert år afholdes der generalforsamling i april måned, ligesom bestyrelsen også samarbejder med ledelsen om at afvikle arbejdsdage den første søndag og Aden lørdag i september. Derudover deltager man som bestyrelsesmedlem i 11 bestyrelsesmøder hvert år, og som suppleant har du muligheden for at deltage i dem alle. 
Som bestyrelse er der også rig mulighed for at være med til at understøtte, udvikle og arbejde med forskellige projekter - alt fra at søge fondsmidler til biblioteket, udbedring af faglokaler etablering af nye udearealer eller hvad der er meningsfuldt for at drive en skole med SFO og børnehus. 

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i april måned hvert år. 
Her vil bestyrelsen bl.a. fremlægge årsregnskab og kort præsentere budgettet for året.
Det vil også være til generalforsamlingen, at bestyrelsen fortæller, hvor året er blevet brugt på: Hvad er nyt? Hvad er der sket? Hvordan er økonomien blevet forvaltet?

Det vil goså være hér bestyrelsen deler, hvilke planer den har, for det kommende år. Hvad er i fokus? Hvilke planer er på tegnebrættet?
Til generalforsamlingen har man som forældre til børn på skoeln eller i børnehuset også mulighed for at bringe emner på banen, eller stille op til bestyrelsen som medlem eller suppleant.

Du kan læse meget mere i vedtægterne hér og finde referatet fra seneste generalforsamling hér.  

Arbejdsdagene

I et samarbejde mellem bestyrelse og daglig ledelse afholdes der hvert år på den første søndag og anden lørdag i september arbejdsdage. Det er gode sociale og indholdsrige dage, hvor man som forælder er med til at skabe god stemning mens man vedligeholder rammerne for ens barn/børn på skolen og i børnehuset. Du kan læse meget mere om arbejdsdagene under fanen 'Arrangementer og traditioner'

Vi indgår i et gensidigt forpligtende fællesskab, hvor respektfuld omgang mellem hinanden giver tryghed og plads til både trivsel og faglig udvikling. 

Udvikling og projekter

Bestyrelsen på Forlev Friskole og Børnehus arbejder hele tiden for og med udvikling af vores skole, SFO og børnehus. Det gælder både de fysiske rammer og den faglige, pædagogiske kvalitet vores børn og elever tilbydes i det daglige. Vi vil være en skole, hvor både trivsel blandt børn og voksne er i centrum, så alle har de bedst mulige vilkår for at blomstre. 

Derfor arbejder bestyrelsen i tæt samarbejde med den daglige ledelse med langsigtede investeringsplaner og prioritering af faglig udvikling.

For at styrke kvaliteten i grundlaget for bestyrelsens beslutninger, anvendes forskellige værktøjer til inddragelse af både børn, elever, forældres og ansattes perspektiver. Det er eksempelvis via spørgeskemaer til forældre med børn i Børnehus eller Skole og SFO; elevrådets og personalerepræsentantens deltagelse på bestyrelsesmøder mv. bestyrelsen i samarbejde med ledelsen orienterer sig omkring behov og ønsker.

Bestyrelsesmøder

Der afholdes årligt 10 bestyrelsesmøder, hvor juli er mødefri og april måned er generalforsamling. 
På bestyrelsesmøderne deles information mellem den daglige ledelse og bestyrelsen, ligesom relevante punkter drøftes og beslutninger tages. Det er også på bestyrelsesmøderne der følges op på økonomien. 
Der er emner, der følger årets gang, som eks. planlægning af en generalforsamling, regnskabsgennemgang og godkendelse af budget for kommende år - men der er også rig mulighed for, at bestyrelse og ledelse arbejder med andre punkter i løbet af året, som udspringer af forskelige behov, input og planer j.f. 'Udvikling og projekter'.

Medlemmer og suppleanter

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 vælges af og blandt forældre til børn på skolen - den såkaldte forælderkreds - og 3 vælges af skolekredsen blandt medlemmerne af denne. Alle forældre med børn på skolen er automatisk medlemmer af forældre- og skolekredsen, mens forældre, der alene har børn i børnehuset automatisk er medlemmer af skolekredsen. Hvis man stiller op til og vælges ind i bestyrelsen, er man valgt ind for tre år ad gangen.

Vores to suppleanter vælges af og blandt forældre til børn på skolen - altså forældrekredsen. De har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder på lige fod med medlemmerne, dog uden stemmeret. Det gør vi for styrke kendskab og samarbejde, hvis et medlem er nød til at træde ud inden en generalforsamling.

Du kan læse meget mere om generalforsamlingen, skole- og forældrekreds samt bestyrelsesarbejdet i vedtægterne hér.


Brian Steen rolighed

Bestyrelsesformand
formand.bestyrelse@forlevfriskole.dk

Stella Viuf

Bestyrelsessekretær

Jesper Hansen

Næstformand

Gitte Lysehøj

Menigt medlem

Sara schumann

Menigt medlem

Dorthe carstensen

Menigt medlem

Søren timmerman

Menigt medlem

Kristine wiese

Suppleant